Algemene voorwaarden voor campers (AGB)

Bestuurder:

De bestuurder van de camper dient minimaal de leeftijd van 23 jaar te hebben bereikt en minimaal 3 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs dat vereist is voor het besturen van de gehuurde camper. Het is verplicht het rijbewijs en een geldig identificatiebewijs te tonen, van de huurder en/of bestuurders bij het in ontvangst nemen van het huurvoertuig. Mocht het ontbreken van deze documenten leiden tot een vertraging in de uitgifte van het voertuig, dan kunnen wij hier geen verantwoordelijkheid voor nemen. Wanneer deze documenten noch op het geplande overnametijdstip noch op een door de verhuurder aangegeven tijdstip worden getoond, dan is de verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst te ontbinden. Hierbij gelden dan de annuleringsvoorwaarden.
De mogelijkheid bestaat dat een internationaal rijbewijs (voor niet EU-staten) verlangd wordt door de verhuurder of de landelijke overheid.
Alleen de bij naam in de huurreservering genoemde personen zijn gerechtigd de camper te besturen. Indien een andere dan genoemde bestuurder de camper gaat besturen, dient dit voor de aanvang van de huurperiode aangegeven te worden. Ook de andere bestuurder zal dan een geldig rijbewijs voor de huurperiode moeten kunnen overleggen.

Huurperiode:

De huurperiode begint volgens de vermelde datum op het huurcontract op een doordeweekse dag vanaf 16 uur (op afspraak) en eindigt op een doordeweekse dag om 10 uur. Als optie kan tegen een meerprijs en uitsluitend op afspraak de camper op zaterdag worden afgeleverd of geretourneerd. Voor alle dagen geldt, dat indien de camper niet voor 10 uur geretourneerd is, de boeteclausule in werking treedt. Verlenging van de overeengekomen huurperiode is slechts mogelijk na verkregen goedkeuring van de verhuurder. Heeft de verhuurder geen toestemming verleend, dan is voor elke gehele of gedeeltelijke dag dat de camper later wordt ingeleverd, een boete verschuldigd volgens het tarief per week, vermeerderd met € 400,-. Dit geldt niet indien de huurder aantoont, dat overschrijding van de huurperiode het gevolg is van een technisch mankement aan de camper en dat huurder dit tijdens het voorval direct heeft gemeld bij de verhuurder.
Voor niet genoten huurdagen vindt geen terugbetaling plaats.
De camper kan, tegen een vooraf betaalde vergoeding, alleen met toestemming van de verhuurder en op afspraak vòòr de aanvang van de huurperiode,  worden teruggebracht bij een andere McRent vestiging.

Verzekering en eigen risico:

De camper is verzekerd tegen het risico van Wettelijke aansprakelijkheid (WA) tot een bedrag van € 2.500.000,- per gebeurtenis. Tevens is het casco, dat wil zeggen de camper zelf, verzekerd tegen schade. De verzekeringspremie is geheel in de huurprijs inbegrepen, een internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) is bij de autodocumenten aanwezig. Per schade gebeurtenis draagt de huurder een eigen risico van maximaal € 1000,-. Indien nodig wordt het eigen risico verrekend met de borgsom. Door verzekering niet gedekte schade, zoals die ten gevolge van het rijden onder invloed, het laten rijden door niet bevoegde personen enzovoort is geheel voor rekening van de huurder. Ook beschadiging aan het interieur en of de inventaris worden niet door de verzekering gedekt, zodat herstel of vervangingskosten geheel voor de rekening van de huurder zijn. Verhuurder is niet aansprakelijk voor directe/indirecte schade, welke het gevolg is van handelen van de huurder. 

Reparatie en schade:

Ondanks de goede zorg en het preventief onderhoud, kan zich tijdens de reis een mechanisch defect aan de camper voordoen. Reparaties mogen in dergelijke gevallen slechts worden uitgevoerd door een dealer van het desbetreffende (opbouw/auto) merk. Bij reparaties evenals ook bij schade boven de € 150,-, is de huurder verplicht zich met de verhuurder in verbinding te stellen en zich te houden aan het door de verhuurder gegeven advies. Verhuurder zal zorg dragen voor een advies over de juiste afwikkeling of begeleiding van de reparaties. Reparaties aan zowel ex- als interieur van de camper dienen door ter zake vakkundige personen te geschieden. Niet noodzakelijke reparaties zijn voor rekening van de huurder. De door de huurder gemaakte reparatiekosten worden na overleg van de gespecificeerde reparatienota’s (op naam van de verhuurder) en na inlevering van de vervangen onderdelen vergoed.
De verhuurder heeft de camper verzekerd voor repatriëring. Deze verzekering is ondergebracht bij de ANWB, zodat bij zware schade en defecten, waarbij de camper niet meer rijdbaar is, voor repatriëring kan worden gezorgd. In dergelijke omstandigheden dient de huurder niet alleen de verhuurder te bellen:
McRent 0182-619479 (alleen overdag bereikbaar)
maar ook de
ANWB alarmcentrale (+31(0)70-3141414 dag en nacht bereikbaar).
Bij de reisdocumenten is een Europees schade formulier aanwezig waarop een eventuele schade als ook de gegevens van de tegenpartij gemeld dienen te worden. Dit formulier dient bij aankomst bij de verhuurder ingeleverd te worden.

Bestemming:

Alle landen welke op de groene kaart staan vermeld mogen met de camper worden bezocht.
Alle (voor ons bedrijf) ontstane kosten door criminele activiteiten of verkeersovertredingen van de huurder of één van de inzittende zijn voor rekening van de huurder. Bekeuringen worden met u verrekend.

Gebruik van de camper:

De huurder dient de camper, zoals een goede huisvader het betaamt te behandelen en te verzorgen. In al onze voertuigen geldt een rookverbod. De huurder dient ervoor te zorgen, dat hijzelf of ieder andere bestuurder die genoemd is in de huurovereenkomst, te allen tijde de kennis, de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke gesteldheid bezit die tot het besturen vereist is. De huurder is verplicht regelmatig het olie en koelwaterpeil evenals de bandenspanning te controleren. Tevens dient de huurder zich te houden aan de schriftelijke instructies, welke bij de autodocumenten zijn gevoegd. Huurder is gehouden de camper in goede staat te houden en bij de verhuurder terug te bezorgen.

Reservering en betaling:

Bij reservering is legitimatie d.m.v. paspoort verplicht. Ook dient er een geldig rijbewijs te worden overlegd. De aanbetaling, zoals berekend op de huurovereenkomst, dient binnen 14 dagen na ontvangst van het huurcontract te worden voldaan. Het restant, zoals berekend op de huurovereenkomst, dient uiterlijk 6 weken voor vertrek te zijn voldaan. Voor het betalen van de borgsom van € 1.000 voor de camper bestaat ook de mogelijkheid om deze borgsom bij het afhalen van de camper te pinnen met een bankpas, dan wel MasterCard of Visa Card.Bij niet tijdig betalen is de verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst eenzijdig te ontbin- den. Bij reservering gaat de huurder er mee akkoord dat eventueel zijn / haar persoonsgege- vens worden geverifieerd. Als de huurder zonder geannuleerd te hebben de camper niet op het overeengekomen tijdstip in ontvangst neemt of slechts een gedeelte van de overeenge- komen periode gebruikt, blijft de huurder toch de volledige huurprijs verschuldigd.

Annulering:

Annulering door de huurder, om welke reden dan ook, kan uitsluitend schriftelijk en bij voor- keur aangetekend. De datum van ontvangst door ons van de schriftelijke annulering geldt als annuleringsdatum. Bij annulering tot 50 dagen voor aanvang van de huurperiode berekenen wij u € 300 verwerkingskosten*, bij annuleringen binnen 49-15 dagen 50% en annuleringen binnen 15 dagen 80%. Bij latere datum van de camper dan de afgesproken datum van ingang van het huurcontract of bij niet afname van de camper bedragen de annuleringskosten 95 % van de totale huursom. U kunt zich hiertegen verzekeren door een annuleringsverzekering bij ons af te sluiten. De kosten van deze verzekering bedragen 5% van de huursom. *Het is aan de huurder om te bewijzen dat de schade niet of in mindere mate tijdens huurperiode is opgetreden. Annuleren kan alleen schriftelijk.

Wanprestatie:

Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door het niet of niet tijdig leveren van de camper door een omstandigheid die de verhuurder niet valt toe te rekenen. Is één en ander echter te wijten aan een nalatigheid van de verhuurder, dan heeft de huurder recht op vergoeding van kosten en schade, evenwel tot een maximum van € 250,-. Indien de huurperiode door niet tijdige levering wordt bekort met meer dan 24uur per gehuurde week, dan heeft de huurder het recht de huurovereenkomst voor de gehele periode te ontbinden. Verhuurder zal in alle gevallen van niet tijdig leveren, de aan de huurder toekomende bedragen terugbetalen. Indien de verhuurder niet de overeengekomen camper kan leveren, maar een redelijk alternatief biedt, dient de huurder dit te accepteren. De verhuurder behoudt zich het recht voor de klant om te boeken naar een gelijkwaardig of hoogwaardiger voertuig.

Aflevering en terugkomst:

De camper wordt schoon, met een volle brandstoftank en ingericht volgens de aanwezige inventarislijst afgeleverd. Bij terugkomst dient de camper in dezelfde staat te worden ingeleverd. Is dit niet het geval, dan heeft de verhuurder het recht € 122,- in rekening te brengen voor het schoonmaken van het interieur. Wanneer de camper niet is afgetankt, zullen wij de brandstofkosten (€ 2,50/l) bij u in rekening brengen. Ontbrekende of defecte onderdelen van de inventarislijst of camper zullen met u worden verrekend.
Eventuele inhoudingen zullen worden verrekend met de borgsom.

Huisdieren:

Gezien de ervaring uit het verleden is het meenemen van huisdieren in de camper niet toegestaan, tenzij hiervoor door de verhuurder expliciet toestemming is verleend.

Aantal personen:

Het is niet toegestaan zich met meer personen met het voertuig te verplaatsen dan bij het type wettelijk toegestane maximum aantal (= aangegeven zit en slaapplaatsen). Het totale gewicht mag na belading niet meer dan de op het kentekenbewijs vermelde totaal toegestane maximale massa (bijv. 3500kg bedragen), dit mede in verband met rijbewijs B (tot 3500kg) of C (>3500kg).

Instructie:

Voor vertrek of bij reservering krijgt de huurder desgewenst een DVD (€ 12,50 borg) met toelichting op de werking en het gebruik van de camper en de daarin aanwezige apparatuur en accessoires te zien. Indien er nog vragen zijn met betrekking tot de werking en het gebruik, dient de huurder deze nog voor vertrek te stellen.

Afrekening:

Bij terugkomst wordt een eindafrekening opgemaakt en het eventuele restant bedrag binnen 15 werkdagen overgemaakt op bank- of girorekening, onder inhoudingen van de evt. door de huurder verschuldigde extra kosten. Indien de door de huurder te betalen kosten de waarborgsom overtreffen, dienen deze direct te worden voldaan.
De vermelde huurprijzen omvatten: In principe zijn alle kilometers bij McRent inbegrepen. Bepaalde acties kunnen echter leiden tot beperking van het aantal vrij te rijden kilometers. Meer gereden kilometers worden berekend volgens de huidige prijslijst. De fietsendrager is niet geschikt voor E-bikes.

Algemene voorwaarden van McRent camperverhuur

Geachte klant,

Uw contractpartner is het McRentstation ter plaatse, zij overhandigen u ook het voertuig. De hiernavolgende huurvoorwaarden worden dan ook (voor zover werkbaar overeengekomen) middels het huurcontract bij het boeken van een kampeerauto, onderdeel van dit genoemde huurcontract tussen de handelspartners en licentiehouders van Rental Alliance GmbH, dus het McRent station ter plaatse (hierna “verhuurder” genoemd) en u. Wij adviseren u dan ook de algemene voorwaarden zorgvuldig door te lezen.

Download T&C (PDF)

Top